บริษัท อะโกร อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด

เราเป็นบริษัทของคนไทย ที่บุคคลากรอยู่ในวงการการเกษตรมานานกว่า 30 ปี ได้เห็นว่าถึงเวลาที่การทำการเกษตรของประเทศไทย ต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ทำการเกษตรแบบตั้งรับตลอดเวลา  ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต  ผลิตสินค้าได้มีคุณภาพ ตรงกับตลาดต้องการ

Grobot หรือ โกรบอท คือ การนำเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ ที่นักวิจัยของเรา ประสานงานและร่วมกับนักวิจัยระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น นำมาพัฒนาการปลูกพืชในสถานที่จำกัด ควบคุมสภาพแวดล้อมให้สามารถปลูกและให้ผลได้ตามที่ต้องการมากที่สุด สาเหตุที่ต้องพัฒนาเรื่องนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันและในอนาคตสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศของโลกแย่ลงทุกวัน กระทบต่อการทำการเกษตรกรรมในรูปแบบเดิม ทำให้ต้องพัฒนาเพื่อรับมือกับการขาดแคลนอาหารในอนาคต เช่น การปลูกผักในตู้คอนเทนเนอร์ การปลูกข้าวในอาคาร การปลูกสเตอเบอรี่ในทะเลทราย ตลอดจนการปลูกพืชผักสำหรับใช้งานในอวกาศ เป็นต้น