บริษัท อินเทลอะโก จำกัด ไดย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(ในมหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) อาคาร INC1 ห้อง INC1-231 และ INC1-232 สามารถมาเยี่ยมชมกันได้นะครับ 😊

  

 

 

สำนักงานได้ย้ายมาที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย