ค่า EC (Electric Conductivity)

ค่า EC เป็นค่าที่เหนียวนำกระแสไฟฟ้าในของเหลว ซึ่งในการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์หมายถึงการที่ปริมาณแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในของเหลว โดยปกตินั้นน้ำจะมีค่านำกระแสไฟฟ้าคือ 0 แต่เมื่อได้นำสารละลายต่างๆ ลงไปในน้ำนั้นจะทำให้ค่าสารละลาย หรือค่านำกระแสไฟฟ้าในน้ำสูงด้วย

ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้านทานของค่า EC ไม่เท่ากันแล้วแต่สายพันธุ์ และสภาพแวดล้อม หากเราใช้ค่า EC ทีผิดอาจจะทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติได้

1.ชนิดและสายพันธุ์พืช กล่าวคือ พืชมีการคายน้ำทางใบและดูดสารอาหารทางรากและหากค่า EC สูงกว่าค่ามาตรฐาน ของพืชชนิดนั้นๆ พืชจะไม่สามารถนำพาน้ำที่มีธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชได้ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตผิดปกติ และเกิดขาดธาตุอาหาร

2.อายุของพืช ในแต่ละช่วงอายุของพืชมีช่วงอายุที่ต้องการสารอาหารไม่เท่ากัน ซึ่งแบ่งได้เป็นสามส่วน 3 ช่วง

2.1ช่วงต้นเกล้า ช่วงนี้ค่าอยู่ที่ประมาณ 30-50 %

2.2ช่วงเจริญเติบโต ช่วงหลังจาก 3 สัปดาห์ ช่วงนี้ใช้พลังงานธาตุสูง เพื่อสร้างส่วนต่างในต้น อยู่ช่วงนี้ประมาณ

50-70%

2.3 ช่วงขยายพันธุ์ เป็นช่วงที่พืชเติบโตเต็มทีแล้ว เก็บพลังงานไว้อย่างเต็มทีแล้วช่วงนี้ประมาณ 50-70%

3.สภาพอากาศและฤดูกาล หากตอนนั้นมีอากาศร้อนทำให้พืชต้องดูดน้ำมากขึ้น หากค่า EC สูงอาจจะทำให้พืชดูดน้ำได้ลำบากทำให้ใบเหี่ยว

ค่า EC ของการปลูกผักทีดี