ช่วงนี้สื่อต่างๆ พูดกันถึงแนวทางพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Thailand 4.0 กันบ่อย ก็ขอมาแบ่งปันเรื่องนี้กันบ้าง  แล้วมันคืออะไร ขอย้อนไปสักหลายปีหน่อยนะครับ 5555 คือ โลกเรามีการพัฒนามาเป็นลำดับ ทวีปต่างๆ ก็พัฒนาแตกต่างกันไป แต่จะมีบางอย่างที่พอจะเหมือนกันจับมาแบ่งร่วมกันได้ เช่น เอาเครื่องมือเครื่องใช้มาแบ่ง จะแบ่งได้ว่า ใช้หินเป็นแล้วก็เรียกยุคหิน พอใช้เหล็กเป็นเราก็เรียกยุคเหล็ก อ่า….พอจะนึกออกกันแล้วเนอะในหนังสือประวัติศาสตร์นั่นเอง

พอมายุคปัจจุบัน ก็จะเรียกอะไรกันก็ได้ไม่ห้าม บางคนเรียกยุคอุตสาหกรรม ยุคอินเตอร์เน็ต ยุค Google ยุค Facebook ยุคโลกาภิวัฒน์ อะไรก็ว่ากันไป แต่ถ้าเอาที่ยอมรับกันวงกว้าง ก็จะเป็นเรื่องคลื่น 3 ลูก (The Third Wave) หนังสือของ Alvin Tofler (นักอนาคตวิทยา) เค้าแบ่งยุคปัจจุบันประมาณ 10,000 ปี แบ่งเป็นคลื่น 3 ลูก  อาจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้กล่าวปาฐกในเรื่อง “คลื่นแห่งการเปลี่ยนของโลก” โดยต่อยอดแนวคิดของ Alvin Tofler (นักอนาคตวิทยาและผู้เขียนหนังสือ The Third Wave) กล่าวถึงคลื่นดังกล่าวไว้ว่า

 • คลื่นลูกที่ 1 “ สังคมเกษตรกรรม ” ปัจจัยแห่งยุคนี้ คือที่ดิน ผู้นำทางสังคมหรือผู้นำแห่งยุค คือ ขุนพล ผู้กุมอำนาจทางการทหาร (ยุคนี้นึกง่ายๆ ก็เป็นยุคที่เอาช้างม้าไปรบกันระหว่างเมืองต่างๆ ละครับ)
 • คลื่นลูกที่ 2 “ สังคมอุตสาหกรรม ” ปัจจัยของยุคนี้ คือ ทุน เครื่องมือแห่งยุคได้แก่เครื่องจักร เครื่องกลต่างๆ หลังจากที่มีการคิดค้นสร้างเครื่องจักรไอน้ำ (ยุคนี้เริ่มมีอาวุธหนักกันแล้ว)
 • คลื่นลูกที่ 3 “ สังคมแห่งข้อมูล ” ปัจจัยแห่งยุคคือข้อมูล เครื่องมือแห่งยุค คือ IT (Information Technology) สิ่งต่างๆ ในยุคนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลก่อนจะได้เปรียบในการแข่งขัน (ตอนนี้เราก็อยู่ประมาณยุคนี้ละครับ)

ส่วน คลื่นลูกที่ 4 “ สังคมแห่งองค์ความรู้ ” และคลื่นลูกที่ 5 “สังคมแห่งปัญญา” หรือ “ ปราชญสังคม ”อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://wellnotice.blogspot.com/2011/04/professor-kriengsak-chareonwongsak-and_15.html

ในความเห็นของผมเราอยู่ในยุคสังคมข่าวสารแล้ว แล้วก็ไม่ได้ขาดด้วย ออกจะเกินด้วยซ้ำ ส่วนต่อไปที่น่ากลัวเห็นจะเป็นยุคหุ่นยนต์ ที่กลัวคือเรากลัวว่าหุ่นยนต์จะฉลาดกว่าเรา ก็เสร็จเลยเหมือนในหนัง กลับมาเรื่องของเราดีกว่า ทางการไทย สรุปภาพรวมของตัวเราว่าเป็นยังไงแล้วจะไปยังไงต่อ ก็เป็นครั้งแรกๆ ที่ได้ยินว่าประเทศเราสนใจเรื่องนี้กันจริงจัง ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร สรุปเราแบ่ง

 • ยุค 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก ผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน ส่วนมากเป็นพืชเชิงเดี่ยว
 • ยุค 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา (พวกรองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น)
 • ยุค 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก (น้ำมันดิบ ปูน รถยนต์ เป็นต้น)
 • ยุค 4.0 เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Value-Based Economy

รัฐบาลอยากให้เราพัฒนามาเป็นยุคที่ 4 ที่เราเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้พัฒนาตนเองและกิจการต่างๆ ที่ทำอยู่ ก็จะทำให้เรามีรายได้สูงขึ้นและยั่งยืน  เป็นแนวคิดที่ดีจะเน้นในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ , กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์, กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม, กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และทคโนโลยีสมองกลฝังตัว, กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

ส่วนเรื่องเกษตร 4.0 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า เพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว จำเป็นต้องมีกรอบการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศระยะ 20 ปี โดยได้วางแผนระยะยาวไว้ 10 ข้อดังนี้

 • ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
 • เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ
 • คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
 • พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้ทันสมัย
 • เน้นทำปศุสัตว์แปลงใหญ่ให้ความสำคัญกับอาหารสุขภาพ
 • เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
 • ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • เน้นทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น
 • บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ

เราก็ขอสรุปง่ายๆ ว่าเกษตร 4.0 ของเรา คือ เราต้องเป็นเกษตรกรที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ให้ใครเอาเปรียบง่ายๆ ข้อมูลความรู้ตอนนี้เราไม่ขาดในอินเตอร์เน็ตมีเยอะแยะ  เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องนำความรู้เทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำการเกษตรของเรา ให้สามารถ ผลิตได้ต้นทุนต่ำลง ได้ผลมากขึ้น ได้ราคาดีขึ้นให้ได้

 

Credit ข้อมูลต่างๆ

http://wellnotice.blogspot.com

http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223

http://www.thairath.co.th/content/748081

เกษตร 4.0 คือ อะไร ยังไง แบบไหน